Our Blog

எங்கள் வலைப்பதிவில்

ஏதாகிலும் கிடைக்குமா?

Posted on February 20, 2023 01:49:58

எனக்கு என்ன கிடைக்கும் என்பது மனிதர்களின் மனதில் அவ்வப்போது எழும் கேள்வியாயுள்ளது. இந்த உலகிலே நாம் வாழும் நாட்களெல்லாம் எமக்குத் தேவைகளுண்டு. அதை யாரும் மறுக்க முடியாது. ஓவ்வொரு நாளுக்கும் அதற்குரிய தேவைகளுண்டு. மனித சுபாவமானது தரிசித்து நடப்பதாயுள்ளது.


பொறுமையோடு முன்னேறுங்கள் - Tamil Christian Article

Posted on September 07, 2021 01:11:22

ஆம் பிரியமானவர்களே, நம் தேவனாகிய கர்த்தர் மிகு ந்த மனதுருக்கமுடையவர். மனிதர்கள் அழிந்து போவது அவருடைய சித்தம் அல்ல. எனவே மனித ர்கள் யாவ ரும் மனந்திரும்பும்படி நீடிய பொறுமையயுள்ளவராக இருக்கின்றார்


கர்த்தர் என் மீட்பராய் இருக்கின்றார்

Posted on September 07, 2021 01:08:18

நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன், திகை யாதே, நான் உன் தேவன், நான் உன்னைப் பலப்படுத்தி உனக்குச் சகாயம் பண்ணுவேன், என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னைத் தாங்குவேன்


Beauty of the temple Tamil Christian Article ஆலயத்தின் அலங்காரம்

Posted on January 02, 2021 03:25:33

தேவ ஜனங்கள் கூடும் நேரத்திலே அவர்கள் மத்தியிலே அவர் உலாவுகின்றவராக இருக்கின்றார். ஆலய கட்டிடம் சுத்தமாகவும், மனிதர்களுடைய இருதயம் அசுத்தமாகவும் இருக்குமென்றால் அதனால் என்ன பலன்? 


Tamil Christian Article Solid Foundation உறுதியான அஸ்திபாரம்

Posted on January 02, 2021 03:16:24

ஆழமாய்த் தோண்டி, கற்பாறையின்மேல் அஸ்திபாரம்போட்டு, வீடுகட் டுகிற மனுஷனுக்கு  ஒப்பாயிருக்கிறான், பெருவெள்ளம் வந்து, நீரோட்டம் அந்த வீட்டின்மேல் மோதியும், அதை அசைக்கக் கூடாமற்போயிற்று, ஏனென்றால் அது கன்மலையின்மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது. 


Special Announcement - COVID 19 (Corona Virus)

Posted on March 21, 2020 17:20:47

Until further notice,  Our Sunday Worship service will be conducted online at 10:00 AM. The link will be sent by email to all members

“In the morning, Lord, You hear my voice; in the morning I lay my requests before You and wait expectantly.” Psalm 5:3


விசேஷ அறிவித்தல் கோவிட் - 19 (கொறோனா வைரஸ்)

Posted on March 21, 2020 17:15:03

மறு அறிவித்தல் வரை, எமது ஞாயிறு ஆராதனை காலை 10 மணிக்கு இணையதளத்தினுடாக நேரைலையில் நடைபெறும்.

“கர்த்தாவே, காலையிலே என் சத்தத்தைக் கேட்டருளுவீர், காலையிலே உமக்கு நேரே வந்து ஆயத்தமாகி, காத்திருப்பேன்.” சங்கீதம் 5:3

 


Listen on Amazon Alexa and Google Assistant

Posted on January 27, 2020 04:20:42

Do you have a smart speaker? You can now listen to the latest sermons, daily devotions, and more, on your Alexa and Google devices.


பாக்கியவான்களின் ஆசீர்வாதங்கள்

Posted on January 03, 2020 15:18:29

பாக்கியவான்களின் ஆசீர்வாதங்களைக் குறித்து இயேசு கூறும்போது: 

  • அவர்கள் ஆறுதலடைவார்கள்,
  • அவர்கள் திருப்தியடைவார்கள்,
  • அவர்கள் இரக்கம் பெறுவார்கள்,
  • அவர்கள் பூமியைச் சுதந்தரித்துக்கொள்ளுவார்கள்,
  • அவர்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும்,
  • அவர்கள் தேவனைத் தரிசிப்பார்கள்,
  • அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் என்னப்படுவார்கள்,
  • பரலோகராஜ்யம் அவர்களுடையது என்று அறிவித்துள்ளார்.


New Year's eve Service

Posted on December 27, 2019 03:07:08

The bi-lingual (Tamil and English) service will start at 10:00 PM EST and will be concluded shortly after mid-night followed by by a fellowship time. Coffee and Cultural refreshments will be served. If you are not attending any other services, we welcome you to join us. 

 


நமக்கொரு பாலகன் பிறந்தார்

Posted on December 03, 2019 01:19:39

இந்த உலகமானது இரண்டு பேரை சந்திக்க மிக வேகமாக அந்த நாளுக்கென்று ஆயத்தமாகுகின்றது. தேவனுடையவர்கள் இயேசுகிறிஸ்து வரும் நாளுக்காகத் தங்களை ஆயத்தம் செய்கின்றார்கள்.


எழுந்திரு, இயேசு உன்னை அழைக்கினறார்

Posted on October 31, 2019 23:54:16

வருத்தப்பட்டுப் பாரஞ்சுமக்கிறவர்களே! நீங்கள் எல்லா ரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளை ப்பாறுதல் தருவேன், என்று சொல்லி இயேசு எல்லோ ரையும் அழைக்கின்றார்.


View Older →