புதிய நாளுக்குள்..

தியானம் (மார்கழி 09, 2019)

நல்ல பொக்கிஷம்

லூக்கா 6:45

நல்ல மனுஷன் தன் இருதயமாகிய நல்ல பொக்கிஷத்திலிருந்து நல்லதை எடுத்துக் காட் டுகிறான்;.


இரண்டாம் உலக மாக யுத்தம் முதலாவதாக எங்கே ஆரம்பித்தது என்று கேட்டால், இன்ன இடத்திலே, இந்த நாடுகளுக்கிடையிலே, குறிப்பிட்ட காரணத்திற்காக ஆரம்பித்தது என்று கூறுவார்கள். ஆனால், அந்த யுத்தம் ஒரு நாட்டிலுள்ள ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட பட்டணத்தில் ஆரம்பிக்க முன், பல மனிதர்களின் இருதயத்திலே முன்னதாகவே ஆர ம்பிக்கப்பட்டுவிட்டது. அதன் வெளி யரங்கமான விளைவையே நாங்கள் கேள்விப் படுகின்றோம். அப்படியே, நாவானது சிறிய அவயவமாயிருந்தும் பெருமையானவைகளைப் பேசும். பாரு ங்கள், சிறிய நெருப்பு எவ்வளவு பெரி ய காட்டைக் கொளுத்திவிடுகிறது! ஒரு மனிதன் நாவினாலே பிதாவாகிய தேவ னைத் துதிக்கலாம் அல்லது அவர் சாயலாக உருவாக்கப்பட்ட மனிதனை சபிக்கலாம். ஆனால் அவையெல்லாம் எங்கே இருந்து வருகின்றது? நல்ல மரமானது கெட்ட கனி கொடாது, கெட்ட மரமானது நல்ல கனி கொடாது. அந்தந்த மரம் அதனதன் கனியினால் அறியப்படும்; முட் செடிகளில் அத்திப்பழங்களைப் பறிக்கிறதுமில்லை, நெருஞ்சிச்செ டியில் திராட்சப்பழங்களைப் பறிக்கிறதுமில்லை. நல்ல மனு~ன் தன் இருதயமாகிய நல்ல பொக்கி~த்திலிருந்து நல்லதை எடுத்துக் காட் டுகிறான்; பொல்லாத மனு~ன் தன் இருதயமாகிய பொல்லாத பொக் கி~த்திலிருந்து பொல்லாததை எடுத்துக்காட்டுகிறான் இருதயத்தின் நிறைவினாலே வாய் பேசும். (லூக்கா 6:43-45). எடுத்துக் காட்டாக ஒருவன் உங்களோடு சண்டைக்கு வரும் போது, உங்கள் இருதய த்தில் என்ன இருக்கின்றது என்பது அப்போது உங்களிலிருந்து வெளி ப்படும். சண்டையில் (பிசாசானவன் தொடுக்கும் யுத்தத்தில்) நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் தேவ சித்தம் உங்களில் நிறைவேற வேண்டும். யுத்தம் மனிதனுடைய இருதயத்திலிருந்து ஆரம்பிப்பது போல, அத ற்குரிய வெற்றியும் இருதயத்திலிருந்து வருகின்றது. தன் இருத யத்தை தேவ வார்த்தைகளின்படி காத்துக் கொள்கிறவன் தேவ னுக்குப் பயந்து அவர் வழிகளில் நடக்கின்றபடியால், அவன் பாவம் செய்ய மாட்டான். அவன் தேவ சித்தத்தை செய்யும்படி சேனைகளின் கர்த்தரின் நல்ல போர்வீரனாக உலகத்தையும் அதன் போக்குக ளையும் ஜெயம் கொள்ளுவான்.

ஜெபம்:

பராக்கிமமுள்ள தேவனே, உம்முடைய சித்தம் செய்யும் நல்ல போர்ச் சேவகனாய் வாழும்படிக்கு என் இருதயத்தை நீர் விரும்பும் நல்ல பொக்கிஷமாக மாற்ற என்னை வழிநடத்திச் செல்வீராக. இரட் சகர் இயேசு வழியாக ஜெபிக்கிறேன் ஆமேன்.

மாலைத் தியானம் - யாக்கோபு 3:4-11