உள்ளான மனிதன் சஞ்சிகை


View More →

WEEKLY SERVICES

Sunday Morning: 10:00 AM - 12:00 NOON 

(IN PERSON AND ON-LINE VIA ZOOM) 

Tuesday Worship & Study: 7:30 PM - 8:30 PM

Friday Prayers: 7:30 PM - 8:30 PM

(ON-LINE MEETING VIA ZOOM ONLY) 

Alexa Google Button

LATEST POSTS

OUR MOTTO

அன்புடன் சத்தியத்தைக் கைக்கொண்டு, தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றிலேயும், நாம் வளருகிறவர்களாயிருக்கும்படியாக அப்படிச் செய்தார். எபேசியர் 4:15
But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ; Ephesians 4:15

OUR MINISTRIES

CHURCH
CHURCH

As Apostle Paul writes to Timothy “O Timothy, keep that which is committed to thy trust” (I Timothy 6: 20)”- Our main goal is to be faithful to God in...

Read More   |   தமிழில் படிக்க... →

EVANGELISM AND OUTREACH
EVANGELISM AND OUTREACH

With love, we emphasize the importance that our personal lives, at home, in work place, at education centers, anywhere and everywhere...

Read More   |   தமிழில் படிக்க... →

DELIVERANCE PRAYER GROUP
DELIVERANCE PRAYER GROUP

Group of dedicated believers meet on 2nd, 3rd and 4th Fridays to prayer for all the prayer requests logged. The requests may be for a known or...

Read More   |   தமிழில் படிக்க... →

SUNDAY SCHOOL
SUNDAY SCHOOL

In the current world, the young children and youth are facing unique challenges than ever before. Since many of the parents were brought up in different...

Read More   |   தமிழில் படிக்க... →