முதல்ப்படியில் காலை வைப்போம்!

Posted on April 12, 2016 13:34:40

INTO A NEW DAY - INNER MAN  TAMIL MAGAZINE - GRACE TABERNACLE APOSTOLIC CHURCH, SCARBOROUGH ONTARIO, CANADA  

இன்றைய வாசகம்: மத்தேயு 6:27,33,34, பிலிப்பியர் 4:6, 13

முதல்த்தடவையாக பாடசாலைக்கு செல்லும் மாணவன், தான் இத்தனை வகுப்புகளை கடந்து, இத்தனை பாடங்களில் சித்தியடைந்து அதன் பின் பல்கலைக்கழகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று ஏங்கி நின்றால் அவன் இன்று படிக்க வேண்டியதை கற்க முடியாமல் மனஉழைச்சலடைவான். பத்துப் படிகள் இருக்கும் ஒரு மாடியில் ஏறுவதற்கு முதல் படியில் கால்களை எடுத்து வைப்போம். நாளையைக் குறித்தும் எதிர் காலத்தைக் குறித்தும் கவலையடைந்தால், இன்று என் வாழ்க்கையில் செய்ய வேண்டியவைகளை சிறப்பாக செய்ய முடியாது.

கர்த்தராகிய இயேசு கூறினார்: கவலைப்படுகிறதினாலே உங்களில் எவன் தன் சரீர அளவோடு ஒரு முழத்தைக் கூட்டுவான்? வருத்த ப்பட்டுப் பாரஞ்சுமக்கிறவர்களே! நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள்; நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். ஆகையால் நாளைக்காகக் கவலைப்படாதிருங்கள்; நாளையத்தினம் தன்னுடைய வைகளுக்காகக் கவலைப்படும். அந்தந்த நாளுக்கு அதினதின் பாடு போதும். இன்றைய தேவ சித்தத்தை நிறைவேற்றுவோம்.